Aktualne szkolenia

Submenu

BIZNES PLAN I OCENA INWESTYCJI

 Szkolenie 3 dniowe dostarcza potrzebnych informacji na temat struktury standardowego biznesplanu. Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z wymaganiami w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części projektu oraz po skończeniu szkolenia będzie umiał samodzielnie przygotować biznesplan. Szkolenie zawiera także panel dotyczący źródeł finansowania dla MŚP oraz metody przygotowywania prognoz finansowych.

Blok 1. Podstawy tworzenia biznesplanu

 • Czym jest biznesplan
 • Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu
 • Rodzaje i budowa biznesplanu
 • Błędy najczęściej popełniane przy pisaniu biznesplanu

 Blok 2. Analiza przedsiębiorstwa

 • Charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Analiza SWOT – potencjalne czynniki

 Blok 3. Charakterystyka inwestycji

 • Przedmiot inwestycji
 • Zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do realizacji inwestycji

 Blok 4. Analiza rynku i strategia marketingowa

 • Analiza rynku
 • Analiza konkurencji
 • Sposoby oszacowania popytu
 • Strategia marketingowa

 Blok 5. Plan finansowy oraz prognozy

 • Planowane nakłady inwestycyjne
 • Planowane koszty działalności oraz szacowane przychody ze sprzedaży
 • Prognozy finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

 Blok 6. Analiza efektywności inwestycji

 • Metody oceny efektywności inwestycji (NPV, IRR, OZ)
 • Analiza wskaźnikowa (rentowność, płynność, sprawność działania, zadłużenie)

 Blok 7. Źródła finansowania

 • Kredyty bankowe i pożyczki
 • Dotacje dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Fundusze unijne
 • Alternatywne formy finansowania firmy (leasing, faktoring, forfaiting, franchising)

 Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty
 • studium przypadków
 • prezentacja

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM